• Home
 • Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności karta.visitbydgoszcz.pl

Bydgoskie Centrum Informacji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej karta.visitbydgoszcz.pl

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bydgoskim Centrum Informacji.
 • E-mail: info@visitbydgoszcz.pl
 • Telefon: + 48 52 340 45 50

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Bydgoskim Centrum Informacji
 • Adres: ul. Stefana Batorego 2, Bydgoszcz 85-104
 • E-mail: info@visitbydgoszcz.pl
 • Telefon: +48 52 340 45 50

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna punktów obsługi Gdańskiej Organizacji Turystycznej

Bydgoskim Centrum Informacji
adres: ul. Stefana Batorego 2, Bydgoszcz 85-104
kontakt: info@visitbydgoszcz.pl
telefon: 52 340 45 50

Dostępność wejścia do budynku:
Wejście od strony ulicy Niedźwiedzia, 2 stopnie, na życzenie dostępna rampa dla wóżków inwalidzkich.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.
Nie stosuje się.

Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
Nie dotyczy.

Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).
Nie ma ograniczeń.

Tłumacz migowy na miejscu lub on-line
Brak

Aplikacje mobilne

Bydgoskim Centrum Informacji udostępnia następujące aplikacje mobilne:

Deklaracja dostępności aplikacji Karta Turysty Bydgoszcz

Bydgoskie Centrum Informacji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej Karta Turysty Bydgoszcz.

 • Data publikacji aplikacji mobilnej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.